Tag: VÕ CỔ TRUYỀN TÂY SƠN BÌNH ĐỊNH

VÕ CỔ TRUYỀN TÂY SƠN BÌNH ĐỊNH

Trải qua hơn 40 ngàn năm dựng nước và giữ nước, với bao thăng trầm của lịch sử. Võ cổ truyền của Việt Nam luôn gắn bó chặt chẻ với tiến trình phát triển của đất nước. Mạch nguồn võ học khi tung trào dào dạt, khi âm ỷ chảy

Đọc thêm »