Tag: Sức sống của võ cổ truyền Bình Định

Sức sống của võ cổ truyền Bình Định

Khảo sát những làng võ Bình Định mà tập trung là hai làng võ Thuận Truyền và An Vinh huyện Tây Sơn. Chúng ta cảm nhận một cách rõ ràng sức sống mãnh liệt của võ cổ truyền với tư cách là các giá trị văn hoá. Sức sống ấy

Đọc thêm »