Truyền nhân duy nhất của Quyền 3 chân hổ bây giờ ra sao?

Truyền nhân duy nhất của Quyền 3 chân hổ bây giờ ra sao? Hơn 1 thế kỷ trước, Quyền 3 chân hổ – một tuyệt kỹ võ công thuần Việt với sức sát thương...