Tagged: Nhận dạy kèm võ tại nhà

QuanTrung - Võ đạo của võ cổ truyền Bình Định 0

Võ đạo của võ cổ truyền Bình Định

Võ đạo là cái đạo của người học võ, cái đạo của con người sống trong trời, đất, được thể hiện một cách sinh động qua bản sắc văn hóa, truyền thống, phong tục,...