Bác sĩ học võ chống bạo hành, tại sao không?

Chuyện bác sĩ tập võ tưởng nghịch lý, song lại là chuyện vô cùng có lý. Vài năm gần đây hành vi bạo hành trong các bệnh viện càng ngày càng gia tăng nguy...