Luyện Võ Luyện tinh thần lần 1

Luyen vo , luyen tinh than vao moi buoi sang Người đăng: Võ Tây Sơn Bình Định – Võ Đường Hà Trọng Kha Vy vào 16 Tháng 10 2017