Đặc trưng kỹ thuật của võ truyền thống Việt Nam là gì?

Võ Việt Nam, từ lúc hình thành và suốt quá trình phát triển, vốn là một phương tiện của chiến tranh giữ nước và mở mang đất nước. Võ Việt Nam có đủ quyền...