Làm vài đường cơ bản cho ấm người. Sài Gòn mưa

Sài gòn mưa, boxing vài phát cho ấm người nào các bạn.   Môn phái: VIỆT NAM VÕ TA – TÂY SƠN BÌNH ĐỊNH Đào tạo chuyên sâu võ tự vệ đặc trưng VÕ BÌNH...