Ngày mưa to gió lớn cùng các học trò nhí tại võ đường Hà Trọng Kha Vy

Ngày mưa to gió lớn cùng các học trò nhí tại võ đường Hà Trọng Kha Vy ***Võ đường HÀ TRỌNG KHA VY cháu đời thứ 2 của võ Sư Hà Trọng Sơn Hùm...