Tổ võ và giỗ tổ nghiệp võ

Giỗ Tổ (Tổ nghề, Tổ nghiệp) vốn từ xa xưa đã là thông lệ trong sinh hoạt văn hóa truyền thống của nhân dân ta. Giỗ Tổ Võ là thể hiện tình thần “uống...